forthgoing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forthgoing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forthgoing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forthgoing.

Từ điển Anh Việt

  • forthgoing

    * tính từ

    đi ra; li biệt