onward nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

onward nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm onward giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của onward.

Từ điển Anh Việt

 • onward

  /'ɔnwəd/

  * danh từ & phó từ

  về phía trước, tiến lên

  onward movement: sự di chuyển về phía trước

  to move onward: tiến về phía trước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • onward

  Similar:

  forth: forward in time or order or degree

  from that time forth

  from the sixth century onward

  Synonyms: forward

  ahead: in a forward direction

  go ahead

  the train moved ahead slowly

  the boat lurched ahead

  moved onward into the forest

  they went slowly forward in the mud

  Synonyms: onwards, forward, forwards, forrader