forrader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forrader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forrader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forrader.

Từ điển Anh Việt

 • forrader

  /'fɔrədə/

  * phó từ

  (như) forward

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • forrader

  Similar:

  ahead: in a forward direction

  go ahead

  the train moved ahead slowly

  the boat lurched ahead

  moved onward into the forest

  they went slowly forward in the mud

  Synonyms: onward, onwards, forward, forwards