for one nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

for one nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm for one giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của for one.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • for one

    as a particular one of several possibilities

    I for one feel very grateful

    her mother for one was worried

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).