family zygophyllaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family zygophyllaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family zygophyllaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family zygophyllaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family zygophyllaceae

    Similar:

    zygophyllaceae: small trees, shrubs, and herbs of warm arid and saline regions; often resinous; some poisonous: genera Zygophyllum, Tribulus, Guaiacum, Larrea

    Synonyms: bean-caper family

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).