family zygnemataceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family zygnemataceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family zygnemataceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family zygnemataceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family zygnemataceae

    Similar:

    zygnemataceae: pond scums: common freshwater algae forming green slimy masses

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).