family teiidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family teiidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family teiidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family teiidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family teiidae

    Similar:

    teiidae: whiptails; etc.

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).