family pucciniaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family pucciniaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family pucciniaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family pucciniaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family pucciniaceae

    Similar:

    pucciniaceae: large important family of rust fungi

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).