family portulacaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family portulacaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family portulacaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family portulacaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family portulacaceae

    Similar:

    portulacaceae: family of usually succulent herbs; cosmopolitan in distribution especially in Americas

    Synonyms: purslane family

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).