family plethodontidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family plethodontidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family plethodontidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family plethodontidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family plethodontidae

    Similar:

    plethodontidae: small mostly terrestrial New World salamanders having neither lungs nor gills as adults

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).