family notonectidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family notonectidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family notonectidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family notonectidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family notonectidae

    Similar:

    notonectidae: aquatic carnivorous insects

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).