family morchellaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family morchellaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family morchellaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family morchellaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family morchellaceae

    Similar:

    morchellaceae: a family of edible fungi including the true morels

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).