family mniaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family mniaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family mniaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family mniaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family mniaceae

    Similar:

    mniaceae: family of erect mosses with club-shaped paraphyses and the hexagonal cells of the upper leaf surface; sometimes treated as a subfamily of Bryaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).