family martyniaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family martyniaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family martyniaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family martyniaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family martyniaceae

    Similar:

    martyniaceae: in most classifications not considered a separate family but included in the Pedaliaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).