family lecythidaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family lecythidaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family lecythidaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family lecythidaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family lecythidaceae

    Similar:

    lecythidaceae: large tropical trees bearing large fruits with woody skins

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).