family caricaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family caricaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family caricaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family caricaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family caricaceae

    Similar:

    caricaceae: trees native to tropical America and Africa with milky juice and large palmately lobed leaves

    Synonyms: papaya family

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).