family capparidaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family capparidaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family capparidaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family capparidaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family capparidaceae

    Similar:

    capparidaceae: a dilleniid dicot family of the order Rhoeadales that includes: genera Capparis, Cleome, Crateva, and Polanisia

    Synonyms: caper family

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).