family canellaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family canellaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family canellaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family canellaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family canellaceae

    Similar:

    canellaceae: one genus: aromatic tropical trees of eastern Africa and Florida to West Indies

    Synonyms: canella family

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).