electrical equipment protection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical equipment protection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical equipment protection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical equipment protection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical equipment protection

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bảo vệ thiết bị điện