electrical equipment manufacturing company nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical equipment manufacturing company nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical equipment manufacturing company giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical equipment manufacturing company.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical equipment manufacturing company

    * kỹ thuật

    điện:

    công ty chế tạo thiết bị điện