electrical distribution station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical distribution station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical distribution station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical distribution station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical distribution station

    * kỹ thuật

    trạm phân phối điện