electrical and electronic manufacturing association (eema) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical and electronic manufacturing association (eema) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical and electronic manufacturing association (eema) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical and electronic manufacturing association (eema).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical and electronic manufacturing association (eema)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hiệp hội sản xuất thiết bị điện và điện tử