dome light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dome light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dome light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dome light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dome light

    * kỹ thuật

    đèn dưới mui xe

    xây dựng:

    cửa trời mái cupôn