domesticated nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domesticated nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domesticated giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domesticated.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • domesticated

  accustomed to home life; others find gratification in it"

  some men think it unmanly to be domesticated

  Similar:

  domesticate: adapt (a wild plant or unclaimed land) to the environment

  domesticate oats

  tame the soil

  Synonyms: cultivate, naturalize, naturalise, tame

  domesticate: overcome the wildness of; make docile and tractable

  He tames lions for the circus

  reclaim falcons

  Synonyms: domesticize, domesticise, reclaim, tame

  domesticate: make fit for cultivation, domestic life, and service to humans

  The horse was domesticated a long time ago

  The wolf was tamed and evolved into the house dog

  Synonyms: tame

  domestic: converted or adapted to domestic use

  domestic animals

  domesticated plants like maize

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).