domesticate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domesticate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domesticate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domesticate.

Từ điển Anh Việt

 • domesticate

  /də'mestikeit/

  * ngoại động từ

  làm cho hợp thuỷ thổ (cây...); thuần hoá (súc vật)

  nhập tịch (người nước ngoài, từ ngữ nước ngoài)

  khai hoá

  ((thường) động tính từ quá khứ) làm cho thích cuộc sống gia đình, làm cho chỉ ru rú xó nhà

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • domesticate

  adapt (a wild plant or unclaimed land) to the environment

  domesticate oats

  tame the soil

  Synonyms: cultivate, naturalize, naturalise, tame

  overcome the wildness of; make docile and tractable

  He tames lions for the circus

  reclaim falcons

  Synonyms: domesticize, domesticise, reclaim, tame

  make fit for cultivation, domestic life, and service to humans

  The horse was domesticated a long time ago

  The wolf was tamed and evolved into the house dog

  Synonyms: tame