domesticize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domesticize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domesticize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domesticize.

Từ điển Anh Việt

  • domesticize

    * ngoại động từ

    xem domesticate

Từ điển Anh Anh - Wordnet