domestic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domestic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domestic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domestic.

Từ điển Anh Việt

 • domestic

  /də'mestik/

  * tính từ

  (thuộc) gia đình, (thuộc) việc nhà, nội trợ

  domestic science: khoa nội trợ

  nuôi trong nhà (súc vật)

  trong nước (làm ở) trong nước, nội (đối với ngoại)

  domestic trade: nội thương

  thích ở nhà, thích đời sống gia đình; chỉ quanh quẩn ở nhà, chỉ ru rú xó nhà

  * danh từ

  người hầu, người nhà

  (số nhiều) hàng nội

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • domestic

  * kỹ thuật

  gia đình

  gia dụng

  ngôi nhà

  nội địa

  ô tô:

  nội địa (xe)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • domestic

  a servant who is paid to perform menial tasks around the household

  Synonyms: domestic help, house servant

  of concern to or concerning the internal affairs of a nation

  domestic issues such as tax rate and highway construction

  Antonyms: foreign

  of or relating to the home

  domestic servant

  domestic science

  of or involving the home or family

  domestic worries

  domestic happiness

  they share the domestic chores

  everything sounded very peaceful and domestic

  an author of blood-and-thunder novels yet quite domestic in his taste

  Antonyms: undomestic

  converted or adapted to domestic use

  domestic animals

  domesticated plants like maize

  Synonyms: domesticated

  produced in a particular country

  domestic wine

  domestic oil