domestic port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domestic port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domestic port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domestic port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • domestic port

    * kinh tế

    cảng nội địa