domestic water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domestic water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domestic water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domestic water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • domestic water

    * kỹ thuật

    nước sinh hoạt