domestic goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domestic goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domestic goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domestic goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • domestic goods

    * kinh tế

    hàng nội

    hàng nội địa

    hàng trong nước