domestic dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domestic dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domestic dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domestic dog.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • domestic dog

    Similar:

    dog: a member of the genus Canis (probably descended from the common wolf) that has been domesticated by man since prehistoric times; occurs in many breeds

    the dog barked all night

    Synonyms: Canis familiaris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).