domestic oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domestic oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domestic oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domestic oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • domestic oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu dân dụng

    dầu nội địa