domestic agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domestic agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domestic agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domestic agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • domestic agent

    * kinh tế

    người đại lý trong nước