domestic mail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domestic mail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domestic mail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domestic mail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • domestic mail

    * kinh tế

    bưu phẩm trong nước