domestic law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domestic law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domestic law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domestic law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • domestic law

    * kinh tế

    luật trong nước