domestic coal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domestic coal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domestic coal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domestic coal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • domestic coal

    * kỹ thuật

    dùng nội địa

    hóa học & vật liệu:

    than gia dụng