domestic sheep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domestic sheep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domestic sheep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domestic sheep.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • domestic sheep

    any of various breeds raised for wool or edible meat or skin

    Synonyms: Ovis aries

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).