dome-shaped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dome-shaped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dome-shaped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dome-shaped.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dome-shaped

    * kỹ thuật

    có dạng vòm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dome-shaped

    having the shape of a dome