dome-shaped roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dome-shaped roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dome-shaped roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dome-shaped roof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dome-shaped roof

    * kỹ thuật

    mái bát úp

    mái cupôn

    mái vòm