domesday book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domesday book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domesday book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domesday book.

Từ điển Anh Việt

  • domesday book

    * danh từ

    sổ điền thổ lập theo lệnh của William the Conqueror (1806)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • domesday book

    record of a British census and land survey in 1085-1086 ordered by William the Conqueror

    Synonyms: Doomsday Book