domed roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domed roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domed roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domed roof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • domed roof

    * kỹ thuật

    mái vòm