domed grating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domed grating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domed grating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domed grating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • domed grating

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lưới dạng mái vòm