domed zenith light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domed zenith light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domed zenith light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domed zenith light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • domed zenith light

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cửa đỉnh mái hình vòm

    vòm mái kính