domed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domed.

Từ điển Anh Việt

 • domed

  /doumd/

  * tính từ

  hình vòm

  có vòm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • domed

  * kỹ thuật

  có dạng vòm

  hình vòm

  hóa học & vật liệu:

  có vòm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • domed

  having a hemispherical vault or dome

  Synonyms: vaulted