combination unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination unit

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bộ phận kết hợp

    đơn vị kết hợp