combinational nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combinational nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combinational giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combinational.

Từ điển Anh Việt

  • combinational

    xem combination

Từ điển Anh Anh - Wordnet