combinational mathematics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combinational mathematics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combinational mathematics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combinational mathematics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combinational mathematics

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    toán học tổ hợp