combinational logic element nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combinational logic element nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combinational logic element giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combinational logic element.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combinational logic element

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần tử logic tổ hợp