combinational logic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combinational logic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combinational logic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combinational logic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combinational logic

    * kỹ thuật

    lôgic tổ hợp

    luân lý kết hợp