combinatory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combinatory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combinatory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combinatory.

Từ điển Anh Việt

  • combinatory

    tổ hợp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combinatory

    * kỹ thuật

    tổ hợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet